Úvod

Zem je dynamická planéta meniaca sa v čase. Dôkazy o tom sú všade okolo nás, v horninách odkrytých na zemskom povrchu. Tie nám poskytujú informácie o procesoch, ktoré prebehli v období geologického času. Dĺžka procesov prebiehajúcich v zemskej kôre nie je porovnateľná s dĺžkou ľudského života, ani s rozsahom ľudských dejín. Trvajú stovky až milióny rokov, počas ktorých sa zaznamenávajú neustále dynamické aktivity prebiehajúce v litosfére. Štruktúrna geológia sa zaoberá práve rekonštrukciou dejov, ktoré formovali vonkajšie vrstvy Zeme. Študuje deformačné štruktúry vytvorené na zemskom povrchu alebo v jej blízkosti, teda v chladnej vrchnej kôre, o niečo teplejšej spodnej kôre a v zemskom plášti. Zahŕňa štruktúry v rozsahu stoviek kilometrov od mikroskopických štruktúr na úrovni atómových väzieb až po obrovské pohoria, ktoré vznikali desiatky miliónov rokov. Zjednodušene môžeme povedať, že štruktúrna geológia sa ako súčasť geológie zaoberá štúdiom zlomov, vrás, puklín a ďalších štruktúr v litosfére. Snaží sa vysvetliť prečo štruktúry vznikli a predovšetkým ako vznikli. Je potrebné dodať, že štruktúrna geológia sa zaoberá iba štruktúrami vytvorenými počas deformácie hornín, nie primárnymi štruktúrami vytvorenými sedimentárnymi alebo magmatickými procesmi. Deformačné štruktúry sa však môžu vytvoriť ich zmenou a preto sa v štruktúrnej geológii vyžaduje aj ich dôkladná znalosť. Pre pochopenie štruktúrnej geológie musíme pozorovať jednotlivé štruktúry v horninách a nájsť vysvetlenie toho, ako sa dostali do súčasného stavu. Štúdium štruktúrnych javov vedie k poznaniu správania sa horninového masívu a následne k pochopeniu geologickej stavby celej oblasti. Súčasťou štúdia štruktúr je okrem pozorovania a systematického zaznamenávania dát priamo v teréne aj následné štatistické vyhodnotenie a grafické znázornenie štruktúr pomocou špeciálneho softvéru. Na základe takto získaných informácií môžeme dešifrovať jednotlivé fázy vývoja deformovanej štruktúry a pokúsiť o vytvorenie rekonštrukcie evolúcie tektonických udalostí v celej študovanej oblasti, čo je už súčasťou tektoniky, vedy veľmi úzko spojenej so štruktúrnou geológiou.