Spolupráca s externým prostredím

Úvod Veda a výskumSpolupráca s externým prostredím

Katedra geografie a geológie FPV UMB podpísala so spoločnosťou CBS spol., s r.o. Banská Bystrica Memorandum o spolupráci pri rozvoji vzdelávania v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky a didaktiky geografie. Cieľom je zvýšenie kvality a pripravenosti absolventov pre potreby praxe s dôrazom na záujmy rozvoja regiónu. Spolupráca je zameraná na oblasť vedy a výskumu na poli kartografie a geoinformatiky, identifikáciu, monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb, tvorbu učebných pomôcok pre geografiu a vlastivedu, vypisovanie tém záverečných prác a vedenie takýchto prác, uplatňovanie sa absolventov v praxi, odbornú prax študentov a vzájomnú propagáciu.

 Memorandum o spolupráci

 

 

 

 

Katedra geografie a geológie FPV UMB podpísala so Slovenskou agentúrou životného prostredia Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu vo výskumnej a pedagogickej činnosti. Spolupráca je realizovaná v oblasti ochrany prírody a krajiny, zoológie, botaniky, ekológie, environmentalistiky a krajinnej ekológie. Pracovníci agentúry zabezpečujú pedagogickú činnosť formou prednášok na vybrané špecializované témy a podieľajú sa na vedení bakalárskych či diplomových prác a konzultáciách.

 Memorandum o spolupráci

 

 

 

 

Zameranie výskumu na Katedre geografie a geológie v mnohých smeroch korešponduje s vedeckým výskumom Ústavu vied o Zemi SAV. Ide predovšetkým o realizáciu spoločných výskumných a vývojových projektov (APVV, VEGA); výmenu výsledkov výskumu a vývoja v oblastiach spoločného záujmu; prácu na spoločných monografiách a vedeckých publikáciách a spoločné využívanie výskumnej infraštruktúry. Prostredníctvom využívania unikátneho prístrojového vybavenia a laboratórnej techniky ústav poskytuje veľké množstvo vedeckých a technických informácií v podobe geochemických a mineralogických analýz a laboratórnych vzoriek. 

Memorandum o spolupráci

 

 

 

 

Na cvičných školách absolvujú študenti magisterského štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov pedagogickú prax ako povinný predmet spoločného základu podľa odporúčaného študijného plánu. Prax prebieha na štyroch základných školách a piatich stredných školách.

 

 Zoznam cvičných škôl