Študijný odbor UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

Úvod ŠtúdiumŠtudijný odbor UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

 

 

 

 

Náplňou študijného programu Učiteľstvo geografie sú jednotlivé disciplíny fyzickej, humánnej, regionálnej geografie a didaktiky geografie. Súčasťou edukačného procesu sú terénne cvičenia a exkurzie na Slovensku i v zahraničí. Predmet geografia sa otvára v kombinácii s prírodovedne alebo humanitne orientovaným druhým predmetom: geografia-biológia, geografia-matematika, geografia-chémia, geografia-fyzika, geografia-informatika; geografia-história, geografia-telesná výchova, geografia-cudzí jazyk (AJ, NJ alebo FJ). Prednášky, semináre a cvičenia sú z predmetov, ktoré sa študujú v rámci povinných, povinne výberových a výberových predmetov. Už niekoľko rokov majú študenti i vyučujúci možnosť zúčastniť sa na prednáškach domácich i zahraničných expertov, ktorých si Katedra geografie a geológie pravidelne pozýva. Absolvent ŠP Učiteľstvo geografie je spôsobilý byť učiteľom na základnej a strednej škole. Na štúdium nadväzuje doktorandský stupeň v študijnom programe Didaktika geografie.