Veda a výskum

Úvod Veda a výskum

Veda a výskum

 

Katedra geografie a geológie FPV UMB vo svojej vedecko-výskumnej činnosti participuje na niekoľkých témach, ktoré plne reflektujú vedecké, publikačné a edukačné zameranie členov katedry. Pracovisko tak vykonáva svoju vedecko-výskumnú činnosť v súlade so Stratégiou rozvoja vedy a výskumu na FPV UMB. Jednotliví členovia katedry sa svojím tvorivým potenciálom a vedecko-výskumným zameraním zaraďujú do troch rôznych výskumných tímov.

 

 

Členovia katedry výsledky svojho výskumu publikujú v podobe monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a vedeckých prác v rôznych slovenských, či zahraničných časopisoch (mnohé z nich sú registrované v celosvetovo uznávaných databázach CCC, SCOPUS a WOS), ako aj na rôznych národných a medzinárodných konferenciách. Prehľad výstupov publikačnej činnosti všetkých členov katedry je dostupný v databáze Univerzitnej knižnice UMB.

 

 

Výskumné témy  plne reflektujú vedecké, publikačné a edukačné zameranie členov katedry. Ich riešenie je podporované projektovou činnosťou (APVV, VEGA, KEGA), mnohokrát aj v spolupráci s inými pracoviskami – Príf UK, SAV, SPU v Nitre a i. Okrem národných grantových schém sa na katedre riešia aj projekty podporované z Európskych štrukturálnych fondov a iných medzinárodných finančných mechanizmov. Výskumné tímy naplno využívajú najmodernejšie prístrojové vybavenie.

 

Katedra geografie a geológie je schopná svojim personálnym obsadením a prístrojovým vybavením ponúknuť služby pre edukáciu, prax, základný a aplikovaný výskum v troch oblastiach: vzdelávanie v oblasti geoinformačných technológií a geografie (s využitím geoinformačných technológií), služby v oblasti geoinformačných technológií, služby v oblasti geológie a geochémie. V rámci výskumnej činnosti katedra spolupracuje s cvičnými školami, inštitúciami a firmami.

 

Výsledkom dlhoročného vedeckého výskumu na Katedre geografie a geológie FPV UMB bolo založenie Centra geoinformatiky a digitálnych technológií (CGI), ktoré koncentruje výskumný a aplikačný potenciál v oblasti kartografie, geografických informačných systémov a diaľkového prieskumu Zeme. Za účelom efektívneho prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou ponúka Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií služby orientované najmä na terénny zber a následné spracovanie priestorových informácií.