Projekty a granty

Úvod Veda a výskumProjekty a granty

Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný horninový typ

Číslo projektu: VEGA 1/0237/18  Doba riešenia projektu: 1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

 

Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia

Číslo projektu: KEGA 002UMB-4/2017  Doba riešenia projektu: 1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV: RNDr. Martina Škodová, PhD.

 

Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka, korelácia P-T-X-t parametrov

Číslo projektu: APVV-15-0050  Doba riešenia projektu: 1. Júl 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

 

CAD pre Krajinné inžinierstvo

Číslo projektu: KEGA 007SPU-4/2016  Doba riešenia projektu: 26. Máj 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV: RNDr. Karol Weis, PhD.

 

Multimediálna učebnica zo základov štruktúrnej geológie

Číslo projektu: KEGA 055UMB-4/2016  Doba riešenia projektu: 1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV: Mgr. Viera Šimonová, PhD.

 

Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch

Číslo projektu: VEGA 1/0650/15  Doba riešenia projektu: 1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

 

Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát – príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz

Číslo projektu: APVV-0625-11  Doba riešenia projektu: 1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV: RNDr. Roberta Prokešová, PhD.

 

Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, Východný okraj Álp)

Číslo projektu: APVV-0081-10  Doba riešenia projektu: 1. Júl 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

 

Aplikovaná geológia - nový študijný program II.stupňa vysokoškolského štúdia

Číslo projektu: KEGA 011UMB-4/2011  Doba riešenia projektu: 1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

 

Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal (IPPA)

Číslo projektu: 7 RP + APVV-0081-10  Doba riešenia projektu: 1. Január 2011 - 1. Január 2013
Vedúci projektu FPV: Ing. Peter Mihók, PhD.

 

Regionálna výchova v geografickej edukácii regiónu horného Pohronia

Číslo projektu: KEGA 018UMB-4/201  Doba riešenia projektu: 1. Január 2011 - 1. Január 2013
Vedúci projektu FPV: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.

 

GIS priestorová analýza zón cestovného ruchu a chránených území

Číslo projektu: APVV SK-SRB-0004-09  Doba riešenia projektu: 1. Marec 2010 - 31. December 2011
Vedúci projektu FPV: RNDr. Michal Klaučo, PhD.

 

Dynamika svahových procesov – syntéza geologických, geomorfologických a hydrologických aspektov

Číslo projektu:   Doba riešenia projektu: 1. Január 2010 - 1. Január 2011
Vedúci projektu FPV: RNDr. Roberta Prokešová, PhD.

 

European Values Education, LLP Comenius

Číslo projektu: 503068-LLP-1-NL-Comenius-CMP  Doba riešenia projektu: 1. Január 2009 - 1. Január 2011
Vedúci projektu FPV: RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

www.atlasofeuropeanvalues.eu – medzinárodný projekt